Huấn luyện an toàn LPG

Việc sử dụng LPG cũng tiềm ẩn một số nguy cơ an toàn. Để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng, huấn luyện về an toàn LPG là cần thiết. Trong quá khứ, chúng ta đã chứng kiến nhiều tai nạn liên quan đến LPG gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mất mát vật chất, thương tích và thậm chí tử vong. Vì vậy, việc đào tạo và huấn luyện về an toàn LPG cho nhân viên và người dùng cuối trở thành một nhiệm vụ cấp bách nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo môi trường làm việc và sống an toàn, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của mọi người.

Huấn luyện an toàn LPG

Huấn luyện an toàn LPG

Tầm quan trong của việc tham gia huấn luyện an toàn LPG

Huấn luyện an toàn LPG đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn và sự cố liên quan đến việc sử dụng LPG. Những người sử dụng LPG cần được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý và vận hành LPG một cách an toàn. Ngoài ra, huấn luyện cũng giúp tăng cường nhận thức về nguy cơ và cách phòng ngừa các tình huống nguy hiểm liên quan đến LPG.

Đối tượng tham gia khoá huấn luyện gồm những ai?

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn LPG được chia thành 3 nhóm:

⚓ Nhóm 1

🔸 Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí hoặc cơ sở tiến hành hoạt động kinh doanh khí, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở.

🔸 Người đứng đầu các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng và tương đương.

🔸 Cấp phó người đứng đầu theo quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn cơ sở kinh doanh khí.

⚓ Nhóm 2

🔸 Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở.

🔸 Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc.

⚓ Nhóm 3

🔸 Bao gồm người lao động trực tiếp liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, giao nhận, vận chuyển trong lĩnh vực khí của cơ sở.

⚓ Trường hợp người lao động thuộc đối tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm thì thực hiện huấn luyện theo quy định của pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

Huấn luyện an toàn LPG

Huấn luyện an toàn LPG

Nội dung huấn luyện an toàn LPG

Nội dung huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

Nội dung huấn luyện an toàn trong kinh doanh khí được quy định tại Thông tư số 53/2018/TT-BCT. Nội dung phù hợp với từng đối tượng khác nhau khi tham gia huấn luyện:

⚜️ Đối với nhóm 1

◾ Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí của cơ sở. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

◾ Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

⚜️  Đối với nhóm 2

◾ Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí của cơ sở. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

◾ Giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng đối với cơ sở kinh doanh khí.

◾ Giới thiệu sơ bộ hệ thống phân phối khí từ sản xuất, nhập khẩu khí đến nơi tiêu thụ.

◾ Các loại thiết bị trong cơ sở:

– Bồn chứa (nếu có).

– Các phụ kiện bồn chứa: Các loại van, đấu nối….

– Hệ thống thiết bị công nghệ.

– Thiết bị điện phòng nổ trong cơ sở kinh doanh khí: Phân loại vùng nguy hiểm; Sử dụng thiết bị điện phòng nổ.

◾ Tóm tắt quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh khí.

◾ Quy định về an toàn

– Yêu cầu chung

+ Yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn/đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

+ Yêu cầu về kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

+ Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cán bộ quản lý, công nhân cơ sở kinh doanh khí.

– Quy định về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí và các hoạt động của cơ sở kinh doanh khí.

– Quy định về khoảng cách an toàn.

– Quy định đối với lắp đặt, vận hành bồn chứa (nếu có).

– Quy định đối với hệ thống đường ống.

– Quy định về nối đất.

– Các biện pháp kỹ thuật an toàn tăng cường đối với cơ sở kinh doanh khí (nếu có).

◾ Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

◾ Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

⚜️ Đối với nhóm 3

◾ Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí liên quan đến người lao động trong cơ sở kinh doanh khí.

◾ Khái niệm và phân biệt các loại khí.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng khí. Quy định về an toàn lao động.

◾ Giới thiệu về thiết bị, quy trình sản xuất, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí của cơ sở phù hợp với công việc của người lao động.

◾ Các quy trình ứng cứu khẩn cấp; sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố, tai nạn; sơ cứu người bị tai nạn; sử dụng, bảo quản, kiểm tra thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố trong cơ sở kinh doanh khí; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo trong tình huống khẩn cấp.

◾Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

Huan luyen an toan trong hoat dong kinh doanh khi 1

Nội dung huấn luyện an toàn làm đối với cửa hàng LPG

⚜️ Nội dung huấn luyện nhóm 1, nhóm 2 (cán bộ quản lý cửa hàng LPG)

◾ Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ liên quan đến cửa hàng LPG, hoạt động cửa hàng LPG và nhân viên cửa hàng LPG.

◾ Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

◾ Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.

◾ Quy định về an toàn cửa hàng LPG

– Yêu cầu chung.

– Yêu cầu đối an toàn về thiết kế và xây dựng.

– Yêu cầu về thiết bị điện.

– Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

– Yêu cầu an toàn đối với việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai LPG tại cửa hàng

– Yêu cầu an toàn đối với việc vận chuyển chai LPG.

– Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, bàn giao chai chứa LPG cho người sử dụng.

– Các phụ kiện chai chứa LPG; bếp gas và phụ kiện bếp gas.

– Kiểm tra chai chứa LPG khi nhập chai cho cửa hàng.

⚜️ Nội dung huấn luyện nhóm 3 (nhân viên cửa hàng LPG)

◾ Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn liên quan đến nhân viên cửa hàng LPG.

◾ Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

◾ Quy định về an toàn đối với nhân viên cửa hàng LPG

– Yêu cầu an toàn đối với việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai LPG tại cửa hàng

– Yêu cầu an toàn đối với việc vận chuyển chai LPG

– Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, bàn giao chai chứa LPG cho người sử dụng.

– Các phụ kiện chai chứa LPG; bếp gas và phụ kiện bếp gas.

– Kiểm tra chai chứa LPG khi nhập chai cho cửa hàng.

◾ Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

NỘI DUNG VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI LPG

⚜️ Nội dung huấn luyện nhóm 1

◾ Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn liên quan đến cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, sửa chữa chai LPG.

◾ Quy định về an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG. Yêu cầu về kiểm định và chứng nhận hợp quy với chai LPG.

◾ Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

⚜️ Nội dung huấn luyện đối với nhóm 2

◾ Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ liên quan đến cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, sửa chữa chai LPG.

◾ Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.

◾ Giới thiệu về cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG và các loại thiết bị trong cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG:

Giới thiệu cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG:

Các loại thiết bị trong cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG:

– Các thiết bị chế tạo

– Các thiết bị kiểm tra gồm:

+ Thiết bị đo chiều dày kim loại, siêu âm mối hàn, chụp Xray.

+ Thiết bị thử bền, thử kín.

+ Thiết bị thử nổ, kiểm tra độ giãn nở thể tích.

+ Thiết bị gia nhiệt khử ứng xuất.

+ Thiết bị làm sạch bề mặt.

+ Thiết bị sơn.

+ Cân khối lượng.

+ Thiết bị đóng dấu.

+ Thiết bị hút chân không…

◾ Quy định về an toàn cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG

– Yêu cầu chung

– Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG

+ Yêu cầu về trang thiết bị.

+ Yêu cầu về nhân sự.

+ Yêu cầu về quy trình chế tạo và quy trình kiểm tra.

– Yêu cầu về vật liệu chế tạo

– Yêu cầu về dung sai

– Yêu cầu về xử lý nhiệt

– Yêu cầu về thử nghiệm

– Kiểm tra loạt sản phẩm

– Yêu cầu ghi nhãn chai LPG

– Yêu cầu về kiểm định, chứng nhận hợp quy

◾ Phân loại, kiểm tra đánh giá chai LPG

◾ Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

◾ Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

⚜️ Nội dung huấn luyện với nhóm 3

◾ Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn liên quan đến người lao động cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG.

◾ Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

◾ Các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong sản xuất.

◾ Giới thiệu về thiết bị, quy trình sản xuất, sửa chữa chai LPG và các loại thiết bị trong cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG liên quan đến công việc cụ thể của người lao động.

◾ Phân loại, kiểm tra đánh giá chai LPG.

◾ Các quy trình ứng cứu khẩn cấp; sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố, tai nạn; sơ cứu người bị tai nạn; sử dụng, bảo quản, kiểm tra thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố trong cơ sở; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo trong tình huống khẩn cấp.

◾ Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

Huan luyen an toan LPG

Hình thức huấn luyện

🔆 Huấn luyện lần đầu.

🔆 Huấn luyện định kỳ hàng năm.

🔆 Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có thay đổi vị trí làm việc, thay đổi công nghệ, khi người lao động nghỉ việc từ sáu tháng trở lên, hoặc khi kiểm tra không đạt yêu cầu.

Thời gian huấn luyện

✳️ Thời gian huấn luyện lần đầu:

Nhóm 1: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 2: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

✳️ Thời gian huấn luyện định kỳ: bằng một nửa thời gian huấn luyện lần đầu.

✳️ Thời gian huấn luyện lại: Bằng thời gian huấn luyện lần đầu.

✳️ Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

Hồ sơ Huấn luyện an toàn LPG

✔️ Nội dung huấn luyện

✔️ Danh sách người tham gia huấn luyện với các thông tin và chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện .

✔️ Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác kèm theo các tài liệu chứng minh;

✔️ Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí.

✔️ Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực khí.

Đơn vị huấn luyện an toàn LPG

Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, CRS VINA cam kết cung cấp các khoá huấn luyện chất lượng và chuyên sâu về an toàn LPG.

Các khoá huấn luyện tại CRS VINA được thiết kế chặt chẽ và đa dạng, bao gồm cả lý thuyết và thực hành, nhằm giúp người tham gia nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý và vận hành LPG một cách an toàn và hiệu quả.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://hosomoitruong.top/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

👉 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

👉 Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

👉 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

👉 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

👉 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

👉 Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

👉 Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (3 bình chọn)

Posted by & filed under Huấn Luyện An Toàn Lao Động.