Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn hay còn gọi là chứng nhận hợp tiêu chuẩn. Theo quy định Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 29/06/2006; Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007 thì các sản phẩm hàng hóa khi lưu thông trên thị trường đều thực hiện các quy định đảm bảo chất lượng.

Tiêu chuẩn là một quy định về kỹ thuật và tiêu chuẩn yêu cầu quản lý làm chuẩn để phân loại, đánh giá các đối tượng trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các đối tượng. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng áp dụng tự nguyện.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn – còn gọi là chứng nhận hợp chuẩn – là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, các nhân công bố hợp chuẩn quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

a10 ISO 2008

Đối tượng của chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc cả tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến sức khỏe, an toàn, môi trường mang tính chất bắt buộc áp dụng.

Trình tự chứng nhận và công bố hợp chuẩn

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng

Bước 2: Đăng kí hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, các nhân sản xuất đăng kí doanh nghiệp hoặc đăng kí hộ kinh doanh

Hồ sơ công bố hợp chuẩn

  • Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn đã đăng ký, hồ sơ công bố bao gồm:

+ bản công bố hợp chuẩn;

+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, các nhân công bố hợp chuẩn.

+ bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố

+ Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn đo do tổ chức chứng nhận đã đăng kí cấp kèm theo dấu hợp chuẩn

  • Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, hồ sơ công bố bao gồm:

+ Bản công bố hợp chuẩn

+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

+ Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thì hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý.

+Báo cáo đánh giá hợp chuẩn kèm theo bản sao y bản chính phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng.

Thời gian:

  • Tư vấn và chứng nhận hợp chuẩn 20-30 ngày
  • Công bố hợp chuẩn 10-15 ngày

 

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under Huấn luyện sơ cấp cứu.