Chứng nhận hợp quy hàng dệt may theo phương thức 5

Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy là phương tiện giúp cho các sản phẩm do doanh nghiệp tạo ra có thể lưu thông và tiêu thụ  theo đúng quy định hiện hành cuả Nhà nước hiện nay. Trong đó  việc  lựa chọn phương thức thức đánh giá sự phù hợp là khâu quan trọng nhất trong việc tạo điều kiện dễ dàng cho sản phẩm được đơn vị được chứng nhận hợp quy.

Để tìm hiểu một cách tổng quan về các phương thức đánh giá sự phù hợp hay còn được gọi là Các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy  quý khách hàng có thể tham khảo bài viết bên dưới hoặc liên hệ Hotline 0909 969 524 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chứng nhận hợp quy hàng dệt may theo phương thức 5 là việc tiến hành đánh giá điều kiện sản xuất kèm thử nghiệm mẫu điển hình tại đơn vị. Sau khi đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm đối chiếu yêu cầu của quy chuẩn phù hợp thì đơn vị đăng ký sẽ được cấp chứng nhận hợp quy hàng dệt may theo phương thức 5, chứng nhận có giá trị 3 năm và có 2 lần đánh giá giám sát trong thời hạn chứng nhận.

Mẫu dấu chứng nhận hợp quy

Những lưu ý khi áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp

– Phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn áp dụng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cụ thể do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn lựa chọn theo các phương thức đánh giá sự phù hợp quy định. Phương thức đánh giá sự phù hợp được lựa chọn phải thích hợp với đối tượng được đánh giá để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá sự phù hợp.

– Phương thức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

– Phương thức đánh giá sự phù hợp phải được ghi cụ thể trên giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Các phương thức đánh giá sự phù hợp

– Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

+ Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình;

+ Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

+ Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

+ Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

+ Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

+ Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

+ Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

+ Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Công bố hợp quy hàng dệt may

Nội dung và trình tự sử dụng phương thức đánh giá sự phù hợp. Phương thức 5

Lấy mẫu:
– Tiến hành lấy mẫu điển hình cho sản phẩm, hàng hóa. Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất theo cùng một dạng thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu.
– Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu.

Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm

–  Mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật, có thể bao gồm cả phòng thử nghiệm của nhà sản xuất. Ưu tiên sử dụng phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.
– Các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa cần thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất
Việc đánh giá quá trình sản xuất phải xem xét đầy đủ tới các điều kiện kiểm soát của nhà sản xuất liên quan đến việc tạo thành sản phẩm nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các điều kiện kiểm soát bao gồm:
+ Kiểm soát hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm (tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm);
+ Kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu vào, qua các giai đoạn trung gian cho đến khi hình thành sản phẩm bao gồm cả quá trình bao gói, xếp dỡ, lưu kho và vận chuyển sản phẩm;
+ Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm;
+ Kiểm soát trang thiết bị công nghệ và trang thiết bị đo lường, kiểm tra, thử nghiệm;
+ Kiểm soát trình độ tay nghề công nhân và cán bộ kỹ thuật;
+ Các nội dung kỹ thuật cần thiết khác.
Trường hợp nhà sản xuất đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận hoặc được thừa nhận đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm, hàng hóa được đánh giá, không cần phải đánh giá quá trình sản xuất. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng về việc không duy trì hiệu lực hệ thóng quản lý chất lượng, tổ chức chứng nhận cần tiến hành đánh giá quá trình sản xuất, đồng thời báo cáo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp
– Xem xét các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa qua kết quả thử nghiệm mẫu so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
– Xem xét sự phù hợp của quá trình sản xuất so với yêu cầu quy định tại mục đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất của phương thức này.

– Phương thức 5 căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất để kết luận về sự phù hợp. Việc đánh giá giám sát được thực hiện thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc mẫu lấy trên thị trường kết hợp đánh giá quá trình sản xuất.

Kết luận về sự phù hợp

Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp nếu đảm bảo đủ 2 điều kiện sau:

– Tất cả các chỉ tiêu của mẫu thử nghiệm phù hợp với mức quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

– Kết quả đánh giá quá trình sản xuất phù hợp với yêu cầu.

Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa có giá trị hiệu lực tối đa 3 năm với điều kiện sản phẩm, hàng hóa được đánh giá giám sát.

Giám sát dùy trì chứng

Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp, sản phẩm, hàng hóa phải được đánh giá, giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Tần suất đánh giá giám sát phải đảm bảo không quá 12 tháng/1 lần.

Kết quả đánh giá giám sát sẽ được sử dụng làm căn cứ để quyết định việc duy trì, đình chỉ hay hủy bỏ thông báo sự phù hợp.

Nguyên tắc sử dụng Phương thức 5

Phương thức 5 được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với các điều kiện:

– Cần sử dụng một phương thức có độ tin cậy cao nhưng cho phép linh hoạt trong việc sử dụng các biện pháp giám sát để giảm được chi phí:

– Sản phẩm, hàng hóa thuộc diện có nguy cơ gây mất an toàn, sức khỏe, môi trường cao hơn so với sản phẩm, hàng hóa được đánh giá sự phù hợp theo phương thức 3;

– Thiết kế của sản phẩm, hàng hóa cho phép xác định rõ sản phẩm, hàng hóa theo từng kiểu, loại đặc trưng;

– Cần quan tâm tới việc duy trì ổn định các đặc tính chất lượng của sản phẩm,hàng hóa trong quá trình sản xuất;

– Chất lượng của sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất ổn định trong quá trình sản xuất và bị biến đổi trong quá trình phân phối lưu thông trên thị trường;

– Có biện pháp cho phép thu hồi sản phẩm, hàng hóa từ thị trường khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa không phù hợp trong quá trình giám sát.

– Cần sử dụng một phương thức được áp dụng phổ biến nhằm hướng tới việc thừa nhận lẫn nhau các kết quả đánh giá sự phù hợp.

Chứng nhận hợp quy hàng dệt may theo phương thức 5

CRS VINA Tư vấn chứng nhận hợp quy hàng dệt may

– Tổ chức chứng nhận uy tín với văn phòng đại diện và chi nhánh Bắc_Nam giúp việc đánh giá nhanh và tiết kiệm tối đa chi phí cho đơn vị.

_ Thời gian hoàn thành nhanh chóng, đúng tiến độ.

– Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên viên tư vấn nắm rõ các văn bản pháp luật để hỗ trợ những vướng mắc tốt nhất cho đơn vị.

 

PHÒNG CHỨNG NHẬN CRS VINA

Miền Nam: 3/19M hẻm 945 đường Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp,TP.Hồ Chí Minh

Miền Bắc: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Hotline: 0909 969 524

Email: kinhdoanh04.crsvina@gmail.com

Website: https://hosomoitruong.top/

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức, Chứng nhận hợp quy hợp chuẩn sản phẩm.