Kiểm định an toàn lao động

Theo thông tư số 06/2014/BLĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2014 “Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương  binh và Xã hội” theo đó từ ngày ngày 01 tháng 11 năm 2014  thì các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định tại các cơ quan kiểm định được chỉ định của Cục an toàn – Bộ lao động thương binh và xã hội. Khi doanh nghiệp sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt phải thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn tại các đơn vị được chỉ định, ngoài các đơn vị được chỉ định thì khi kiểm định ở các đơn vị khác thì giấy chứng nhận kết quả kiểm định không có giá trị.

          Ngày 23 tháng 10 năm 2014 Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn 3 nhận quyết định số 389/QĐ-ATLĐ nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cùng ngày cục An toàn lao động Bộ lao động thương binh và xã hội ra quyết định về việc cấp giấy chứng nhận Đủ điều kiện hoạt động kiểm định Được cấp chứng chỉ kiểm định số 13/2014/GCN-KĐ. Theo đó Công ty Cổ phần kiểm định an toàn 3 hoàn toàn có đầy đủ chức năng hoạt động dịch vụ kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại thông tư 06/2013 của BLĐ TBXH.

Tiếp tục quá trình công tác Ngày 20 tháng 10 năm 2017 Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn 3 nhận quyết định số 1665/QĐ-LĐTBXH Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cùng ngày cục An toàn lao động Bộ lao động thương binh và xã hội ra quyết định về việc cấp giấy chứng nhận Có đủ điều kiện hoạt động kiểm định Được cấp chứng chỉ kiểm định số13/GCN-KĐ. Theo đó Công ty Cổ phần kiểm định an toàn 3 hoàn toàn có đầy đủ chức năng hoạt động dịch vụ kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

  Danh mục các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 về cơ bản gồm các loại sau:

  1. Bình chịu áp lực (máy nén khí , bình khí nén),nồi hơi ( lò hơi ), hệ thống lạnh.

  1. Đường ống dẫn hơi nước, dẫn khí đốt.

  1. Hệ thống điều chế, nạp khí.
  2. Chai chứa khí.

  1. Thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, palang, cần trục, cầu trục, cần cẩu …

  1. Công trình vui chơi công cộng có nâng người, hệ thống cáp treo, tời nâng người, tàu lượn cao tốc
    7. …

 Download toàn bộ Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 ” Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương  binh và Xã hội” và thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 danh mục các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải kiểm định.

Posted by & filed under .