Các nhóm huấn luyện an toàn lao động

An toàn và vệ sinh lao động là một trong những lĩnh vực quan trọng đối với mọi tổ chức và doanh nghiệp, nhằm bảo đảm môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động. Với mục tiêu đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động trong môi trường làm việc, Nghị định 44/2016 đã đặt ra sự cần thiết của việc huấn luyện an toàn lao động, và để thực hiện công tác này một cách phù hợp và hiệu quả, nghị định đã định rõ các đối tượng tham gia vào quá trình huấn luyện. Cụ thể, nghị định này đã phân chia các đối tượng tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thành những nhóm khác nhau. Chính sự phân loại này giúp tập trung vào đối tượng cụ thể, từ đầu người quản lý cho đến những người lao động thực hiện công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, tạo nên một hệ thống huấn luyện đa dạng và đặc biệt có hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các nhóm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để nhận thức rõ vai trò và đóng góp quan trọng của mỗi nhóm trong quá trình duy trì an toàn và vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn nhóm 1

Huấn luyện an toàn nhóm 1

Các nhóm huấn luyện an toàn lao động

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 44/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định về các nhóm huấn luyện an toàn lao động gồm:
Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được chia thành 6 nhóm:

Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc. Người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật. Những người giữ chức quản đốc phân xưởng hoặc tương đương. Các cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

huan luyen an toan lao dong ve sinh lao dong nhom 5

Huấn luyện an toàn nhóm 5

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động

Như vậy, căn cứ theo các nhóm huấn luyện an toàn lao động thì nội dung huấn luyện cũng sẽ khác nhau, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Nội dung huấn luyện nhóm 1

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.

Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Kiến hức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Nội dung huấn luyện nhóm 2

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.

Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm.

Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra.

Công tác Điều tra tai nạn lao động.

Những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động.

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại.

Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện nhóm 3

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.

Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm.

Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động.

Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

huan luyen an toan lao dong ve sinh lao dong nhom 3

Huấn luyện an toàn nhóm 3

Nội dung huấn luyện nhóm 4

– Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.

Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.

Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nội dung huấn luyện nhóm 5

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.

Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Học chứng chỉ y tế lao động ở đâu

Nội dung huấn luyện nhóm 6

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

huan luyen an toan nhom 6

Huấn luyện an toàn nhóm 6

CRS VINA – huấn luyện an toàn lao động 6 nhóm

CRS VINA chuyên cung cấp các khóa đào tạo và huấn luyện về an toàn lao động, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn cho các cá nhân và tổ chức.

Cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo thông qua đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm và chuyên nghiệp.

CRS VINA cung cấp các khóa đào tạo đa dạng, bao gồm từ cơ bản đến nâng cao, phục vụ các đối tượng khác nhau trong lĩnh vực an toàn lao động.

Đơn vị có các khóa học linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và thời gian của doanh nghiệp, học viên, giúp họ có cơ hội tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả.

Sau mỗi khóa đào tạo, CRS VINA thực hiện đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ cho những người học đạt yêu cầu.

Đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau đào tạo, giúp người học áp dụng kiến thức vào thực tế làm việc.

Để biết thêm chi tiết và đăng ký khóa học, liên hệ với CRS VINA qua các thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web hoặc tại văn phòng đào tạo.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://hosomoitruong.top

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

⚜️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

⚜️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Huấn Luyện An Toàn Lao Động.