Học chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Table of Contents

Chứng chỉ đấu thầu cơ bản là văn bản chứng nhận về năng lực và khả năng trong hoạt động đấu thầu của các cá nhân và tổ chức thuộc lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực có liên quan. Được quy định tại Điều 5 Nghị định 85/2009/NĐ-CP, các cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, trừ nhà thầu phải có chứng chỉ đấu thầu. Theo đó, những cá nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng và liên quan cần nhanh chóng tham dự lớp học chứng chỉ đấu thầu cơ bản và cấp chứng chỉ đấu thầu để đủ kiến thức, kỹ năng cũng như tư cách pháp lý tham gia vào hoạt động đấu thầu.
Với mục đích giúp cho các cá nhân, tổ chức cập nhật được các quy định pháp luật mới nhất, nắm vững kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ Đấu thầu. Trung tâm CRS VINA đã khai giảng các lớp học chứng chỉ đấu thầu cơ bản để giúp cho các bạn có kỹ năng và kiến thức trong việc đấu thầu, đạt được thành công trong công việc đấu thầu.

CRS VINA là trung tâm đào tạo chuyên nghiệp đấu thầu cơ bản trên toàn quốc. Quý học viên và doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký lớp học chứng chỉ đấu thầu cơ bản, vui llòng liên hệ hotline 0903.980.538 hoặc gửi email về địa chỉ lananhcrsvina@gmail.com chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn.

 

 

Đối tượng tham gia học chứng chỉ đấu thầu cơ bản

 

Khóa học chứng chỉ đầu thầu cơ bản dành cho những đối tượng :

icon-dong-hungole-blog (29) Cơ quan đơn vị nhà nước, các ban quản lý dự án có các gói thầu, mua sắm hàng hóa … sử dụng vốn ngân sách nhà nước

icon-dong-hungole-blog (29) Chủ đầu tư, bên mời thầu, cán bộ quản lý dự án tham dự khóa học để tập huấn kiết thức quy định về đấu thầu mới nhất để áp dụng vào dự án, các gói thầu của mình

icon-dong-hungole-blog (29) Nhà thầu và cán bộ của nhà thầu tham dự khóa học để tập huấn quy định và kỹ năng mới nhất về đấu thầu để không bị tụt hậu so với các nhà thầu khác.

icon-dong-hungole-blog (29) Cá nhân có nhu cầu lấy chứng chỉ đấu thầu cơ bản để áp dụng cho công việc của mình

 

 

Lợi ích khi tham gia khóa học chứng chỉ đấu thầu cơ bản

 

icon-dong-hungole-blog (183) Hiểu được mục tiêu của lựa chọn nhà thầu.

icon-dong-hungole-blog (183) Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu

icon-dong-hungole-blog (183) Nắm vững nội dung hợp đồng đấu thầu.

icon-dong-hungole-blog (183) Trình tự, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

icon-dong-hungole-blog (183) Nắm được quy trình lựa chọn nhà thầu.

 

Nội dung lớp học chứng chỉ đấu thầu cơ bản

 

Nhằm trang bị cho học viên kiến thức cũng như những ký năng trong đấu thầu, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác đấu thầu. Nội dung lơp học chứng chỉ đấu thầu bao gồm các chuyên đề:

icon tay trai CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

1️⃣ Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu.

– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước.

– Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam.

– Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án.

– Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu.

– Các đối tượng áp dụng.

– Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2️⃣ Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

– Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

– Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3️⃣ Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quy trình lựa chọn danh sách ngắn.

– Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp.

– Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

– Quy trình chào hàng cạnh tranh.

Quy trình chỉ định thầu.

– Quy trình mua sắm trực tiếp.

– Quy trình tự thực hiện.

– Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn.

– Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

4️⃣ Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Khái niệm về đấu thầu qua mạng.

– Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng.

– Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

– Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

– Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng.

– Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

– Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

– Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5️⃣ Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Nguyên tắc chung của hợp đồng.

– Hồ sơ hợp đồng.

– Điều kiện ký kết hợp đồng.

– Nguyên tắc và Điều kiện Điều chỉnh hợp đồng.

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

– Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

6️⃣ Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu.

– Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu.

– Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

– Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

 

icon tay trai CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

1️⃣ Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư.

– Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam.

– Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án.

– Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư.

– Các đối tượng áp dụng.

– Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2️⃣Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư.

– Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

– Dự án đầu tư có sử dụng đất.

3️⃣ Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Sơ tuyển.

– Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

4️⃣ Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quy trình đấu thầu rộng rãi.

– Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C.

– Quy trình chỉ định thầu.

5️⃣ Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

 Quy trình đấu thầu rộng rãi.

– Quy trình chỉ định thầu.

6️⃣ Chuyên đề 6: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Nguyên tắc chung của hợp đồng.

– Hồ sơ hợp đồng.

– Điều kiện ký kết hợp đồng.

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng. Tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

– Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.

7️⃣ Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư.

– Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu.

– Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

– Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

 

Trên cơ sở chương trình khung, cơ sở đào tạo có thể điều chỉnh nội dung đào tạo cho phù hợp với yêu cầu đặc thù trong công tác đấu thầu của từng đối tượng được đào tạo và khu vực.

 

Lớp đấu thầu cơ bản

 

Học phí

 

Khóa học chứng chỉ đấu thầu cơ bản có học phí là 1,000,000 VNĐ/học viên/khóa.

Học phí đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ và ăn uống nhẹ.

Học phí cho các khóa học đấu thầu với chuyên đề riêng, vui lòng gọi 0903.980.538

 

Cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản

 

Chương trình khóa học sẽ được phân bổ trong 3 ngày (24 tiết, mỗi ngày 8 tiết).

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được làm bài kiểm tra sát hạch.

Nếu kết quả đạt được theo yêu cầu, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản theo quy định. Nếu kết quả chưa đạt thì sẽ thi lại hoặc đăng ký học lại do đơn vị tổ chức quyết định.

 

 

Hồ sơ đăng ký

 

Bản đăng ký

02 ảnh 3×4

Bản photo CMND/căn cước

 

Đơn vị tổ chức khóa học chứng chỉ đấu thầu cơ bản

 

CRS VINA là một trong những đơn vị được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đủ điều kiện tổ chức khóa học đấu thầu cơ bản.

Các khóa học do giảng viên đứng lớp là là các chuyên gia, Giáo sư, Tiến sĩ làm việc Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực.

Ngoài ra, chúng tôi có tổ chức các khóa học đấu thầu theo chuyên đề, quý học viên có nhu cầu cứ liên hệ CRS VINA.

Chúng tôi có văn phòng chi nhánh tại các tỉnh thành trên toàn quốc nên sẽ thuận tiện cho việc đăng ký và tham gia khóa học.

 

Các bạn có thắc mắc gì về khóa học chứng chỉ đấu thầu cơ bản vui lòng liên hệ hotline: 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://hosomoitruong.top/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

icon-dong-hungole-blog (472) Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

icon-dong-hungole-blog (472) Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

icon-dong-hungole-blog (472) Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

icon-dong-hungole-blog (472) Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Huấn luyện sơ cấp cứu, Tin tức.