Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng đầu tư dự án thì vấn đề lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là cần thiết. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và tiền bạc trong việc khắc phụ những tác động mà dự án gây ra cho môi trường khi thực hiện các dự án. Và đây cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ đầu tư với xã hội và sự phát triển của kinh tế đất nước. Vậy các đối tượng nào cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? Nội dung bao gồm những gì và quy trình thực hiện ra sao? Cùng VRS VINA tìm hiểu qua bài viết sau đây.
Trên thực tế, không phải dự án nào cũng bắt buộc thực hiện lập đánh giá tác động môi trường. Do đó, để xác định doanh nghiệp, dự án của mình có cần thực hiện đánh giá tác động môi trường hay không, bạn có thể liên hệ CRS VINA để được tư vấn và hỗ trợ. Hotline 0903.980.538

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là hoạt động phân tích, dự báo các tác động chính của dự án đầu tư dựa trên quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án ảnh hưởng đến môi trường để đưa ra các phân tích, đánh giá, lựa chọn phương pháp nhằm giảm thiểu tác động môi trường của dự án.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để doanh nghiệp nắm rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường xung quanh dự án để có thể đưa ra những biện pháp bảo vệ môi trường. Đồng thời, thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của công ty.

Cơ sở pháp lý áp dụng để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

📝 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

📝 Luật Bảo vệ môi trường 2020

📝 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

📝 Nghị định 18/201/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường.

📝 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường do chủ đầu tư dự án thực hiện hoặc thuê đơn vị có đủ điều kiện thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Đánh giá tác động môi trường ĐTM được thực hiện đồng thời với quý trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Mỗi dự án đầu tư cần lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã thu hẹp phạm vi đối tượng và các định theo mức tác động đến môi trường bao gồm:

👉 Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao:

▪️ Những dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

▪️ Những án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

▪️ Những dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

▪️ Những dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

▪️ Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

▪️ Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

👉 Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, trừ dự án quy định tại khoản 3 Điều này, bao gồm:

▪️ Các dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình.

▪️ Các dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Các dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

▪️ Các dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

▪️ Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

▪️ Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

▪️ Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

➖ Khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cần đầy đủ các nội dung sau:

➖ Xuất xứ của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư. Căn cứ pháp lý, kỹ thuật. Phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có).

➖ Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.

➖ Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường.

➖ Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, đa dạng sinh học. Đánh giá hiện trạng môi trường; nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư. Bản thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án đầu tư.

➖ Nhận dạng, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường. Quy mô, tính chất của chất thải. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa và yếu tố nhạy cảm khác; tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có). Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án đầu tư.

➖ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải.

➖ Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có). Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

➖ Chương trình quản lý và giám sát môi trường.

➖ Kết quả tham vấn.

➖ Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.

Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư dự án hoặc đơn vị thực hiện cần thực hiện những bước sau:
Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn.

– Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội.

– Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án.

– Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

– Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn. Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

– Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

– Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

– Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

– Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Quy trình đánh giá ĐTM

 

 

Trên đây là một số thông tin về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Quý doanh nghiệp cần tư vấn thêm hoặc có những thắc mắc gì liên quan, vui lòng liên hệ CRS VINA để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp:

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

 

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://hosomoitruong.top/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG, Tin tức.